111622
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
38
207
1375
109121
4316
4519
111622

Your IP: 192.168.2.69
2019-08-20 07:37

วัสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์

Post on 09 มีนาคม 2560
by Area10
ฮิต: 369

วัสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักมืออาชีพ ในการคุ้มครองแรงงาน พัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานอย่างเป็นมาตรฐานและสร้างสันติสุขในวงการแรงงานด้วยความเป็นธรรม

พันธกิจ

 1. กำหนดและพัฒนามาตรฐานแรงงานให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล
 2. กำกับดูแลการคุ้มครองแรงงานให้เป็นไปตามกฏหมาย
 3. ส่งเสริมและพัฒนาการคุ้มครองแรงงาน ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน แรงงานสัมพันธ์ สวัสดิการแรงงาน และมาตรฐานแรงงานไทย
 4. พัฒนาระบบบริหารจัดการของกรม

ประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาการคุ้มครองแรงงานให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล

กลยุทธ์

 1. พัฒนาระบบการคุ้มครองแรงงาน
 2. เพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับการบังคับใช้กฎหมาย
 3. พัฒนาองค์ความรู้ด้านแรงงาน
 4. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ บริการกลุ่มเป้าหมายอย่างทั่วถึง
 5. ศึกษา วิเคราะห์วิจัย เพื่อพัฒนาการคุ้มครองแรงงาน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาการคุ้มครองแรงงานเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

กลยุทธ์

 1. พัฒนามาตรฐานการจัดการด้านแรงงาน
 2. เสริมสร้างกลไกการมีส่วนร่วมและพัฒนาความเข้มแข็งภาคีเครือข่ายและภาคประชาสังคม
 3. พัฒนาองค์ความรู้ด้านการจัดการแรงงานของประชาคมอาเซียนและเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : การเสริมสร้างและพัฒนาความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อให้เกิดสันติสุขในวงการแรงงาน

กลยุทธ์

 1. ส่งเสริมและพัฒนาให้สถานประกอบกิจการมีความรับผิดชอบต่อสังคมด้านแรงงาน
 2. ส่งเสริมความร่วมมือในระบบทวิภาคีในการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านแรงงานโดยหลักสุจริตใจ
 3. พัฒนากลไกการสร้างความร่วมมือระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง และภาคีเครือข่าย
 4. ส่งเสริมสวัสดิการเพื่อแรงงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาการบริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล

กลยุทธ์

 1. ปลุกจิตสำนึกบุคลากรให้ปฏิบัติราชการอย่างมีธรรมาภิบาล
 2. พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคลให้มีความโปร่งใส เป็นธรรม ถูกต้อง
 3. เสริมสร้างการสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร
 4. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล