111646
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
62
207
1399
109121
4340
4519
111646

Your IP: 192.168.2.69
2019-08-20 08:15

อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ขานรับนโยบายรัฐบาล นำทีมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ลดขยะมูลฝอย รณรงค์ใช้ถุงผ้า แก้วน้ำ แทนถุงพลาสติก กล่องโฟม พร้อมคัดแยกขยะเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

         วันที่ 19 มี.ค.62 นายวิวัฒน์ ตังหงส์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เป็นประธานในพิธีประกาศเจตนารมณ์ “นโยบายลดและคัดแยกขยะมูลฝอย” ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เพื่อรณรงค์ให้บุคลากรของหน่วยงาน ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง ร่วมกันลดการใช้ถุงพลาสติก แก้วพลาสติก กล่องโฟมบรรจุอาหารและคัดแยกขยะก่อนทิ้งลงถังขยะ เพื่อลดปริมาณขยะลงและยังเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์และดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ภาคเอกชนและประชาชนในการมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยของประเทศตามนโยบายของรัฐบาล

         นายวิวัฒน์ กล่าวว่า ในวันนี้ได้แจกถุงผ้าและแก้วน้ำให้กับเจ้าหน้าที่ เพื่องดใช้พลาสติก โฟม ลดปริมาณขยะ   ในสถานที่ทำงาน และเปลี่ยนถังขยะในหน่วยงานทั้งหมดให้เป็นถังแบบคัดแยกขยะมูลฝอย 4 ประเภท เพื่อง่ายต่อการกำจัดหรือนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป อีกทั้ง เป็นการแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าว มีเป้าหมายในการรณรงค์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยเริ่มจากการลดปริมาณการใช้โฟมภายในหน่วยงานให้เป็นศูนย์ ภายในปีงบประมาณ 2562 ซึ่งข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของกสร.จะต้องตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องดังกล่าวและต้องเริ่มต้นที่ตัวเองก่อน โดยเฉพาะการลดใช้ถุงพลาสติก และเลิกใช้ภาชนะโฟมทันที และเป็นตัวอย่างให้แก่ผู้มาติดต่อราชการและชุมชนโดยรอบต่อไป

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ออกประกาศขอความร่วมมือนายจ้างให้ลูกจ้างหยุดงานวันที่ 17 มีนาคม หรือ 24 มีนาคม เพื่อไปใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าหรือไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

         นายวิวัฒน์ ตังหงส์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยว่า ตามที่ได้มีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ.2562 ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งได้กำหนดวันและเวลาออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ง ณ ที่เลือกตั้งกลาง และกำหนดให้วันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2562 เป็นวันออกเสียงลงคะแนน และให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไปในวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.00 -17.00 น.

         นายวิวัฒน์ กล่าวต่อไปว่า เพื่อให้ลูกจ้างสามารถทำหน้าที่และใช้สิทธิเลือกตั้งได้อย่างอิสระตามบทบัญญัติ มาตรา 50 (7) แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 กสร. จึงออกประกาศ ณ วันที่ 8 มีนาคม 2562ขอความร่วมมือสถานประกอบกิจการนายจ้างให้ลูกจ้างที่ทำงานอยู่ในสถานประกอบกิจการ ซึ่งมีสิทธิเลือกตั้งไปใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าหรือไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นทั่วไปตามวันเวลาดังกล่าว

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (ขอความร่วมมือสปก..pdf)ขอความร่วมมือสปก..pdf 206 kB

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จัดอบรมให้ความรู้ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... แก่เจ้าหน้าที่ทั่วประเทศ มุ่งสร้างความเข้าใจแก่ให้นายจ้าง ลูกจ้าง ตั้งเป้าคุ้มครองแรงงานมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม

         นายวิวัฒน์ ตังหงส์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) กล่าวในฐานะประธานเปิดการอบรมสร้างการรับรู้เกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมปริ๊นส์ตัน พาร์ค สวีท กรุงเทพฯ โดยกล่าวว่า ตลอดระยะเวลา 4 ปี    ของรัฐบาลภายใต้การนำของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้กำหนดให้การพัฒนากฎหมายเป็นนโยบายสำคัญ สำหรับ กสร. ได้มีการปรับปรุงและพัฒนา พ.ร.บ. กฎกระทรวงและประกาศ โดยเฉพาะ  ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ซึ่งขณะนี้อยู่ในการขั้นตอนการประกาศใช้ ซึ่งกฎหมายดังกล่าวได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมในประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องกับสิทธิ หน้าที่ตามกฎหมายของนายจ้างและลูกจ้าง อาทิ สิทธิได้รับดอกเบี้ยกรณีนายจ้างผิดนัดไม่จ่ายเงิน การเปลี่ยนตัวนายจ้างสิทธิลากิจธุระอันจำเป็น สิทธิ   ลาคลอดบุตร การย้ายสถานประกอบกิจการ สิทธิได้รับค่าชดเชย เป็นต้น

         นายวิวัฒน์ กล่าวต่อว่า ก่อนที่กฎหมายจะมีผลบังคับใช้ กสร. จึงได้จัดให้มีการอบรมเพื่อเตรียม  ความพร้อมและสร้างการรับรู้ให้เจ้าหน้าที่ของกรม ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคได้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ดังกล่าว รวมไปถึงกฎหมายคุ้มครองแรงงานในงานประมงทะเล แรงงานบังคับและกฎหมายเกี่ยวกับวิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์ด้วย ทั้งนี้ ได้เปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไขและมาตรการบังคับใช้กฎหมาย ซึ่งจะทำให้เจ้าหน้าที่ของกรมได้ทราบถึงหลักการและเหตุผล รวมถึงเนื้อหาสาระสำคัญของกฎหมาย ส่งผลให้การบังคับใช้กฎหมายเป็นไปอย่างถูกต้อง เป็นไปในทิศทางเดียวกันและสามารถนำความรู้ไปเผยแพร่ต่อให้กับนายจ้าง ลูกจ้างต่อไปได้ โดยมีจุดมุ่งหมายหลักคือการให้ความคุ้มครองแรงงานอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม

วันที่ 8 มี.ค.62 เวลา 13.30 น. กระทรวงแรงงาน จัดงาน“วันสตรีสากล ประจำปี พ.ศ.2562”ภายใต้แนวคิด“แรงงานสตรี ร่วมจิตอาสา ทำความดี ด้วยหัวใจ” โดยมีพิธีมอบโล่รางวัลแก่สตรีทำงานดีเด่นจำนวน 7 สาขา รวม 26 รางวัลเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่สตรีทำงานที่มีผลงานดีเด่นด้านแรงงาน ณ ห้องมิราเคิล แกรนด์บอลรูม โรงแรมมิราเคิล แกรนด์คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

         พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า ปัจจุบันสตรีเข้ามามีบทบาท   ในการพัฒนาประเทศ บทบาทของสตรีในประเทศไทยนั้น ได้เพิ่มขึ้นมากกว่าในอดีตอย่างมากทั้งในระดับผู้บริหารและระดับปฏิบัติ และยังพบว่าผู้หญิงได้รับการยอมรับมากขึ้นในแวดวงการประกอบการกระทรวงแรงงาน ในฐานะหน่วยงานที่มีภารกิจสำคัญในการคุ้มครองแรงงานได้ตระหนักถึงความสำคัญของสตรีทำงานทุกคนว่าเป็นกำลังสำคัญในการสร้างครอบครัวที่เข้มแข็งและยังช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้เจริญก้าวหน้า จึงมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมให้แรงงานสตรีได้รับการคุ้มครองสิทธิเท่าเทียมกัน โดยไม่เลือกปฏิบัติ มีความมั่นคง และมีคุณภาพชีวิตที่ดี ตลอดจนร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการส่งเสริม สนับสนุนบทบาทสตรี และความเสมอภาคชายหญิง ซึ่งจะเป็นกลไกที่สำคัญในการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าได้อย่างมั่นคง และยั่งยืน

         สำหรับการจัดงานวันสตรีสากล ประจำปี พ.ศ. 2562 นี้ จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “แรงงานสตรี ร่วมจิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ” เพื่อกระตุ้นให้สังคมไทยได้ตระหนักถึงความสำคัญของสตรีทำงาน และส่งเสริมให้แรงงานสตรีได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการแรงงานตามกลไกประชารัฐในลักษณะของการทำงานจิตอาสา รวมถึงยกย่อง เชิดชูเกียรติสตรีทำงานดีเด่นที่เป็นแบบอย่างให้สตรีทำงานได้ตระหนักถึงคุณค่าของตนเอง และมุ่งมั่นที่จะพัฒนาความรู้ความสามารถเป็นประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว และสังคม โดยมีพิธีมอบรางวัลสตรีทำงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2562 รวม 7 สาขา จำนวน 26 รางวัล อาทิ นางภาวนา อังคณานุวัฒน์รองผู้ว่าการบริหารการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ได้รับรางวัลสาขาสตรีผู้บริหารรัฐวิสาหกิจดีเด่น, นางอัมพวัน พิชาลัย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ สตรีผู้บริหารภาคราชการดีเด่น, นางสุพัฒรา จิราธิวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด สตรีนักบริหารภาคเอกชนดีเด่น, นางสาวกัลยาณี เจียมสกุล (บิว กัลยาณี) ศิลปินสตรีดีเด่น และสื่อมวลชนสตรีดีเด่น ได้แก่ นางสาวศุภรัตน์ นาคบุญนำเป็นต้น ทั้งนี้กิจกรรมงานมีกิจกรรมน่าสนใจ ประกอบด้วย ทอล์คโชว์ เรื่อง สตรียุคใหม่ พร้อมใจทำงานด้วยจิตอาสา สู่สังคมไทยเข้มแข็ง โดย พันเอกนายแพทย์พงศ์ศักดิ์ ตั้งคณา นิทรรศการผลงานสตรีดีเด่นประจำปี 2562 และปีที่ผ่านมา

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เดินหน้าสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในสถานศึกษาปลูกจิตสำนึกความปลอดภัยให้นักเรียน พร้อมมอบเสื้อสามารถให้กับจป.น้อย ณ โรงเรียนบ้านหนองนาว จังหวัดลำปาง

        นายวิวัฒน์ ตังหงส์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 1 มีนาคม2562 ที่ผ่านมา ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินการส่งเสริมและสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยในสถานศึกษา ณ โรงเรียนบ้านหนองนาว จ.ลำปาง ซึ่ง กสร. โดยสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำปาง ศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต 5 และชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานจังหวัดลำปาง ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมความปลอดภัยในสถานศึกษา (จป.น้อย) โดยมีกิจกรรมให้ความรู้ด้านความปลอดภัย 4  ด้าน ได้แก่ 1.อันตรายจากไฟฟ้า 2.อันตรายจากสารเคมี 3.อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล และ 4.การปฐมพยาบาลเบื้องต้น เพื่อสร้างการเรียนรู้พื้นฐานและจิตสำนึกเรื่องความปลอดภัยแก่นักเรียน ครู และบุคลากรด้านการศึกษาของโรงเรียน จำนวน 150 คน นอกจากนี้ได้มอบเสื้อสามารถแก่ตัวแทนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3, 4 และ 5 ที่ได้รับเลือกให้เป็น จป.น้อย จำนวน 6 คน เพื่อให้เป็นแกนนำด้านความปลอดภัยในสถานศึกษา

        อธิบดี กสร. กล่าวต่อว่า การดำเนินการดังกล่าวอยู่ภายใต้นโยบาย Safety Thailand ซึ่งกระทรวงแรงงานได้กำหนดให้เป็นนโยบายเร่งด่วนในการป้องกันและลดอันตรายจากการทำงาน ทั้งนี้มาตรการสำคัญนอกเหนือจากการบังคับใช้กฎหมายก็คือการสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยให้กับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยเฉพาะในกลุ่มของเยาวชนซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคต ซึ่ง กสร.ได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดเข้าไปส่งเสริมการจัดกิจกรรมด้านความปลอดภัยให้แก่สถานศึกษาเพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกด้านความปลอดภัยให้แก่นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและร่วมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืนต่อไป