194526
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
206
385
1386
190911
2890
9222
194526

Your IP: 192.168.2.69
2020-07-08 14:52

ผู้บริหาร

หน้าหลัก

กสร.ประกาศเกียรติคุณสถานประกอบกิจการต้านยาเสพติด

Post on 30 มิถุนายน 2562
by area10
ฮิต: 102

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน มอบประกาศเกียรติคุณสถานประกอบกิจการแบบอย่างในการบริหารจัดการด้านยาเสพติด มุ่งคุ้มครองดูแลคุณภาพชีวิตแรงงาน ลดปัญหายาเสพติดในวัยแรงงาน พร้อมร่วมมือ ป.ป.ส. เดินหน้าคืนคนดีสู่สังคม

          นายสมบูรณ์ ตรัยศิลานันท์ รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) ในฐานะประธานเปิดงานเสริมสร้างเจตคติที่ดีและสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายแรงงานป้องกันยาเสพติด พร้อมมอบประกาศเกียรติคุณ สถานประกอบกิจการที่เป็นแบบอย่างในการบริหารจัดการด้านยาเสพติด เปิดเผยว่า กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ได้ดำเนินโครงการรณรงค์ ส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยจัดทำระบบการบริหารจัดการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด เพื่อคุ้มครองดูแลแรงงานและครอบครัว ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและเป็นกำลังแรงงานที่มีคุณภาพให้กับสถานประกอบกิจการและประเทศชาติ โดยได้เริ่มดำเนินโครงการโรงงานสีขาวตั้งแต่ปี 2544 และมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ (มยส.) ตั้งแต่ปี 2556 และดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ซึ่งมีสถานประกอบกิจการที่ผ่านเกณฑ์โรงงานสีขาว 53,631 แห่ง ลูกจ้างเกี่ยวข้อง 4,957,660 คน และผ่านเกณฑ์มาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในสถานประกอบกิจการ 6,648 แห่ง ลูกจ้างเกี่ยวข้อง 1,325,871คน

         นายสมบูรณ์ กล่าวต่อว่า สำหรับในปี 2562 นี้ กสร. ได้ประสานความร่วมมือกับ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) ดำเนินโครงการ “สถานประกอบการร่วมใจให้โอกาสผู้เสพติดคืนคนดีสู่สังคม” โดยส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการให้โอกาสผู้เสพผู้ติดยาเข้ารับการบำบัดรักษาและรับกลับเข้าทำงาน ซึ่งมีสถานประกอบกิจการที่ผ่านเกณฑ์ทั่วประเทศ จำนวน 91 แห่ง ทั้งนี้ จากการดำเนินการดังกล่าวข้างต้นแสดงให้เห็นว่า สถานประกอบกิจการส่วนใหญ่ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองดูแลคุณภาพชีวิตของแรงงาน โดยการมีส่วนร่วมในการป้องกันแรงงานไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดในทุกรูปแบบ ทั้งการเป็นผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด หรือการเป็นผู้ค้ารายย่อยในสถานประกอบกิจการ ตลอดจนยังให้โอกาสแก่แรงงานที่เป็นผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดได้เข้ารับการบำบัด ฟื้นฟูสมรรถภาพเพื่อให้สามารถดำเนินชีวิตตามปกติในสังคมและรับกลับมาทำงานได้ สถานประกอบกิจการเหล่านี้จึงถือเป็นแบบอย่างที่ดีในการบริหารจัดการปัญหายาเสพติด และเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2562 กสร.จึงได้จัดให้มีพิธีประกาศเกียรติคุณสถานประกอบกิจการที่เป็นแบบอย่างในการบริหารจัดการปัญหายาเสพติดขึ้น ในวันที่ 27 มิถุนายน 2562 ณ สโมสรทหารบก กรุงเทพฯ โดยมีสถานประกอบกิจการเข้ารับมอบใบประกาศโรงงานสีขาว 159 แห่ง รับมอบ ใบประกาศ มยส. 99 แห่ง และรับมอบใบประกาศคืนคนดีสู่สังคม 9 แห่ง ทั้งนี้ การจัดพิธีประกาศเกียรติคุณในครั้งนี้ กสร. มุ่งหวังให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่สถานประกอบกิจการอื่น ๆ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ รวมทั้งให้สถานประกอบกิจการและแรงงานมีส่วนร่วมเป็นพลังแผ่นดินในการต่อต้านยาเสพติด และให้โอกาสเพื่อคืนคนดีสู่สังคมต่อไป