332288
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
144
234
144
330276
6825
9474
332288

Your IP: 192.168.2.69
2021-10-24 07:01

ผู้บริหาร

ก.แรงงาน จัดงาน Thailand Labour Management Excellence Award 2021 สถานประกอบกิจการ 3 แห่ง รับถ้วยรางวัลพระราชทานฯ

Post on 16 กันยายน 2564
by area10
ฮิต: 19

            กระทรวงแรงงาน โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จัดพิธีมอบรางวัล Thailand Labour Management Excellence Award 2021 แก่สถานประกอบกิจการที่มีระบบบริหารจัดการด้านแรงงานยอดเยี่ยม ประจำปี 2564 จำนวน 3 แห่ง ที่มุ่งมั่นส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของลูกจ้าง เป็นต้นแบบพัฒนาองค์กร รับถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

            เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2564 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลสถานประกอบกิจการที่มีระบบบริหารจัดการด้านแรงงานยอดเยี่ยม ประจำปี พ.ศ. 2564 (Thailand Labour Management Excellence Award 2021) ณ ห้องประชุม จอมพล ป.พิบูลสงคราม ชั้น 5 กระทรวงแรงงาน โดย นายสุชาติ กล่าวว่า การจัดงานพิธีมอบรางวัลนี้ได้ดำเนินการต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 เพื่อมอบรางวัลให้กับสถานประกอบกิจการที่มีระบบบริหารแรงงานยอดเยี่ยม โดยขอพระราชทานถ้วยรางวัล จำนวน 3 รางวัล จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณ วรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี ให้กับสถานประกอบกิจการขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก ที่ผ่านการคัดเลือกเป็นสถานประกอบกิจการที่มีความมุ่งมั่นในการบริหารแรงงานอย่างเป็นมาตรฐานครบ 3 ด้าน ประกอบด้วย ด้านมาตรฐานแรงงานไทย ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน และด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อเป็นเกียรติยศ และความภาคภูมิใจร่วมกันของนายจ้าง ลูกจ้างในสถานประกอบกิจการ ที่ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ใช้แรงงาน และสร้างจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคมด้านแรงงานให้เกิดขึ้น จนสามารถเป็นต้นแบบให้กับสถานประกอบกิจการอื่น ๆ นำไปใช้เป็นแบบอย่างในการพัฒนาองค์กรให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

 

            นายสุชาติ กล่าวเพิ่มเติมว่า สถานประกอบกิจการที่ได้รับรางวัลถ้วยพระราชทาน ประจำปี 2564 จำนวน 3 รางวัล คือ สถานประกอบกิจการขนาดใหญ่ ได้แก่ บริษัท ซีเฟรชอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) จังหวัดชุมพร สถานประกอบกิจการขนาดกลาง ได้แก่ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ศูนย์ปรับปรุงพันธุกรรมกุ้งปะทิว จังหวัดชุมพร และสถานประกอบกิจการขนาดเล็ก ได้แก่ บริษัท กรุงเทพสกรีน จำกัด จังหวัดราชบุรีทั้งนี้ ความร่วมมือร่วมใจในการดำเนินการของทั้ง 3 บริษัทดังกล่าว ส่งผลให้นายจ้างและลูกจ้างมีความสัมพันธ์อันดี ลูกจ้างมีขวัญกำลังใจในการทำงานมีศักยภาพในการทำงาน ทั้งสองฝ่ายสามารถปรับตัวเข้ากับบริบทด้านแรงงาน  ที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม และลดข้อขัดแย้งด้านแรงงานที่อาจเกิดขึ้น ส่งผลดีต่อการประกอบธุรกิจและความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศอีกทางหนึ่งด้วย