332229
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
85
234
85
330276
6766
9474
332229

Your IP: 192.168.2.69
2021-10-24 05:50

ผู้บริหาร

กสร. ได้รับคะแนน 95.59 จากผลประเมิน ITA ยึดมั่นเป็นองค์กรสุจริต โปร่งใส ไร้คอร์รัปชัน

Post on 30 สิงหาคม 2564
by area10
ฮิต: 31

     กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ได้รับคะแนน 95.59 ระดับดีเยี่ยม จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2564 จากสำนักงาน ป.ป.ช. สะท้อนการเป็นองค์กรที่มุ่งมั่นในคุณธรรมตามหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานด้านสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานอย่างมีประสิทธิภาพ

     นางโสภา เกียรตินิรชา รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานและโฆษกกรม (กสร.) เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศได้รับทราบถึงสถานะและปัญหาการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กร โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้เข้าร่วมการประเมิน ภายใต้เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 3 ส่วน ประกอบด้วย 1) การเก็บข้อมูลจากบุคลากรในหน่วยงานภาครัฐ (IIT) 2) การเก็บข้อมูลจากผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อหน่วยงานภาครัฐ (EIT) และ 3) การเปิดเผยข้อมูลทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน (OIT) ซึ่งกสร.ได้รับผลประเมินคะแนนอยู่ที่ 95.59 คะแนน ระดับดีเยี่ยม (ระดับ AA) จากประเภทส่วนราชการระดับกรม อยู่ในลำดับที่ 21 จากหน่วยงานส่วนราชการระดับกรมได้รับการประเมินทั้งสิ้น 146 หน่วยงาน ซึ่งถือเป็นหน่วยงานภาครัฐที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานในระดับสูงมาก สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ถือเป็นเครื่องมือของรัฐบาลที่ใช้ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐในทุกมิติ สามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพทั้งในด้านการปฏิบัติงาน การให้บริการ และการอำนวยความสะดวกต่อประชาชน อีกทั้งยังเป็นประโยชน์ต่อการนำไปใช้ในการจัดทำแนวทางการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในปีงบประมาณต่อไปด้วย

     โฆษก กสร. กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเน้นย้ำรื่องการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดี โดยเฉพาะพัฒนาการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของกรมเพื่อให้ กสร. เป็นหน่วยงานที่มีสุจริตและโปร่งใส รวมทั้งสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรให้เป็นคนดี มีคุณธรรมจริยธรรม และเป็นคนเก่ง ทั้งนี้เพื่อพัฒนาและยกระดับการบริหารจัดการของกรมให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล เกิดการปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริการให้เติบโตอย่างมีสมรรถนะและมีคุณธรรม เป็นที่เชื่อมั่นให้กับผู้ใช้แรงงานและประชาชน ตามหลักการปฏิบัติงานของกรมที่ว่า “กสร. คุ้มครองสิทธิ สุจริต โปร่งใส ไร้คอร์รัปชัน”