332295
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
151
234
151
330276
6832
9474
332295

Your IP: 192.168.2.69
2021-10-24 07:12

ผู้บริหาร

กสร. ปั้นวิทยากรดูแลสุขภาพแรงงานหญิงในสถานประกอบกิจการ

Post on 09 กรกฎาคม 2564
by area10
ฮิต: 25

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจัดอบรมบุคลากรที่ทำงานด้านการดูแลคุณภาพชีวิตแรงงานหญิงในสถานประกอบกิจการให้เป็นวิทยากรถ่ายทอดสู่นายจ้าง ลูกจ้าง ที่ปรึกษาแรงงานหญิงและคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ เพื่อดูแลสุขภาพแรงงานหญิงในสถานประกอบกิจการ

นายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) กล่าวในฐานะประธานเปิดโครงการจัดสวัสดิการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานและครอบครัวว่า กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นหน่วยงานที่ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานประกอบกิจการจัดสวัสดิการแรงงาน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ลูกจ้าง ส่งเสริมความรู้การดูแลสุขอนามัยขั้นพื้นฐาน โดยมุ่งเน้นให้แรงงานหญิงมีความตระหนักรู้ ในการดูแลสุขภาพตนเองเพื่อการมีสุขภาพกายที่แข็งแรงและมีสุขภาพจิตที่ดี จึงได้จัดอบรมบุคลากรที่ทำงานด้านการดูแลคุณภาพชีวิตแรงงานหญิงในสถานประกอบกิจการเพื่อเป็นวิทยากร (Trainer) ในเรื่องการดูแลสุขภาพแรงงานหญิงและนำความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดแก่แรงงานหญิงในสถานประกอบกิจการ ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยนายจ้าง ลูกจ้าง ที่ปรึกษาแรงงานหญิง และคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ จำนวน 20 คน และเจ้าหน้าที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 จำนวน 10 คน โดยจัดอบรมรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Web Conference (Zoom Meeting) ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องอบรมทรัพยากรแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เพื่อให้เจ้าหน้าที่และสถานประกอบกิจการ นำความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดแก่แรงงานหญิงในสถานประกอบกิจการให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต่อไป

อธิบดี กสร. กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมได้ส่งเสริมให้นายจ้าง ลูกจ้างเห็นถึงความสำคัญและประโยชน์ของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ และส่งเสริมให้จัดตั้งมุมนมแม่ในสถานประกอบกิจการ โดยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 จนถึงปัจจุบัน มีสถานประกอบกิจการจัดให้มีมุมนมแม่แล้วกว่า 1,900 แห่ง ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้จะได้นำองค์ความรู้ด้านการเลี้ยงดูลูกด้วยนมแม่ไปเผยแพร่ได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้สถานประกอบกิจการใดสนใจจัดตั้งมุมนมแม่ในสถานประกอบกิจการ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองสวัสดิการแรงงาน โทรศัพท์ 0 2245 0080 หรือที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครทุกพื้นที่ และสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดทั่วประเทศ หรือโทรสายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546