332233
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
89
234
89
330276
6770
9474
332233

Your IP: 192.168.2.69
2021-10-24 05:53

ผู้บริหาร

กสร. เชิญชวนนายจ้างสร้างภูมิคุ้มกันต้านยาเสพติดให้กับลูกจ้าง ในวันต่อต้านยาเสพติดโลก

Post on 29 มิถุนายน 2564
by area10
ฮิต: 22

   

 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน รณรงค์เชิญชวนนายจ้างร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในกลุ่มผู้ใช้แรงงาน ผ่านกิจกรรมโครงการโรงงานสีขาว และการจัดทำมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เนื่องในโอกาส 26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันต้านยาเสพติดให้กับลูกจ้าง

     นายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยว่า ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาสำคัญของประเทศ ซึ่งทุกภาคส่วนจะต้องร่วมมือกันในการแก้ไข ในส่วนของผู้ใช้แรงงาน พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้ให้ความสำคัญกับการป้องกันปัญหายาเสพติดในกลุ่มผู้ใช้แรงงาน โดยกำหนดเป็นนโยบายสำคัญและให้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจัดทำเป็นแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565)   ใน 2 ตัวชี้วัดได้แก่ จำนวนแรงงานได้รับความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 1 ล้านคน และสถานประกอบกิจการมีระบบการจัดการด้านยาเสพติด 2,600 แห่ง ซึ่งผลการดำเนินงานในรอบ 8 เดือน ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 – 31 พฤษภาคม 2564 มีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ให้ลูกจ้างได้รับความรู้ 779,190 คน มีสถานประกอบกิจการเข้าร่วมโครงการโรงงานสีขาวและผ่านเกณฑ์ 1,537 แห่ง และในส่วนของสถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 50 คนขึ้นไป หรือสถานประกอบกิจการที่มีความพร้อม ได้ส่งเสริมให้เข้าสู่ระบบมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ (มยส.) ซึ่งมีข้อกำหนดและตัวชี้วัดในการประเมินระบบการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดที่ชัดเจนมาขึ้น เช่น มีการจัดตั้งคณะทำงาน มาตรการการเฝ้าระวัง และช่วยเหลือบำบัดรักษา เป็นต้น ซึ่งในช่วงเวลาเดียวกันผ่านการจัดทำมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (มยส.) แล้ว 307 แห่ง

      อธิบดี กสร. กล่าวเพิ่มเติมว่า เนื่องในโอกาสวันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก จึงขอความร่วมมือนายจ้างเจ้าของสถานประกอบกิจการเข้าร่วมโครงการโรงงานสีขาว ซึ่งเหมาะสำหรับสถานประกอบกิจการขนาดเล็กที่มีลูกจ้าง 1 ถึง 49 คน ในส่วนสถานประกอบกิจการที่มีความพร้อม  ด้านบุคลากร ขอให้จัดทำระบบ มยส. เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันต้านยาเสพติดให้กับลูกจ้าง แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและเป็นการรวมพลัง ทำความดีเพื่อขจัดสิ้นปัญหายาเสพติดและนำความสงบสุขคืนสู่สังคมไทย ผู้สนใจติดต่อได้ที่กองสวัสดิการแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โทรศัพท์ 0 2245 0080 หรือที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 ถึง 10 สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดทั่วประเทศ หรือโทรสายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546