332316
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
172
234
172
330276
6853
9474
332316

Your IP: 192.168.2.69
2021-10-24 07:44

ผู้บริหาร

กสร. เชิญชวนเสนอชื่อเป็นสถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2564

Post on 26 พฤศจิกายน 2563
by area10
ฮิต: 121

         กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เชิญชวนสถานประกอบกิจการเสนอชื่อเป็นสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2564 เพื่อเป็นต้นแบบให้กับสถานประกอบกิจการอื่น ในการพัฒนาระบบแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน สนใจยื่นใบสมัครภายในวันที่ 15 มกราคม 2564

         นายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยว่า การส่งเสริมให้นายจ้าง ลูกจ้างได้ร่วมกันพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านแรงงานในสถานประกอบกิจการ สร้างระบบบริหารแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการที่เหมาะสม เป็นนโยบายที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นายสุชาติ ชมกลิ่น มุ่งเน้นให้กรมส่งเสริมผลักดัน เพราะจะนำมาซึ่งคุณภาพชีวิตที่ดีของลูกจ้าง และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้าของสถานประกอบกิจการ กสร. จึงได้จัดกิจกรรมส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการมีระบบการบริหารจัดการที่ดีด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงานเป็นประจำทุกปีเพื่อสร้างแรงจูงใจให้นายจ้างลูกจ้างได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการบริหารจัดการด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงานที่ดี ร่วมมือกันในฐานะหุ้นส่วนเพื่อสร้างและพัฒนาระบบแรงงานสัมพันธ์ ระบบสวัสดิการแรงงานที่ได้มาตรฐานให้เกิดขึ้นในสถานประกอบกิจการ ตลอดจนเป็นต้นแบบที่ดีให้กับสถานประกอบกิจการอื่นๆ ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาคุณภาพชีวิต ขวัญกำลังใจของลูกจ้าง พนักงานในสถานประกอบกิจการ และส่งผลดีต่อผลผลิตและธุรกิจของผู้ประกอบการ รวมไปถึงการสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

         นายอภิญญา กล่าวต่อไปว่า สำหรับในปี 2564 สถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 50 คนขึ้นไปที่อยู่ภายใต้บังคับและปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์ และกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน สามารถขอแบบเสนอชื่อเพื่อรับการคัดเลือกเป็นสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2564 ได้ที่ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ และสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด ณ พื้นที่ตั้งของสถานประกอบกิจการตั้งอยู่ หรือดาวน์โหลดได้ที่ http://relation.labour.go.th โดยต้องนำเสนอผลงานทั้งด้านแรงงานสัมพันธ์และด้านสวัสดิการแรงงานที่ปฏิบัติในปี พ.ศ.2563 ให้เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน ซึ่งในปีนี้จะพิจารณาประเมินผลคะแนนของแต่ละข้อกำหนดให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงที่เกิดผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid 19 ด้วย ทั้งนี้ สถานประกอบกิจการสามารถส่งแบบเสนอชื่อเพื่อรับการคัดเลือกได้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 – 15 มกราคม 2564 โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักแรงงานสัมพันธ์ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โทรศัพท์ 0 2246 2118, 0 2643 4471 และ 081 837 5916